Magtiging bly die lid se verantwoordelikheid
Authorisation remains the member's responsibility

Wilmed Park
Diagnosis and Procedure Codes provided by Treating Doctor:
Pasiënt Besonderhede / Patient Details
Hooflid se Werkgewer / Main Member Employer
Kontak Nommer ingeval van Nood (Naasbestaande) / Emergency Contact Number (Next of Kin)
Mediese Fonds Inligting / Medical Aid Information
Persoon Verantwoordelik Vir Rekening / Person Responsible for Account
Vereiste Dokumente / Required Documents

The following documents will be required on admission:

1. Patient’s ID or birth certificate.

2. Main member’s ID.

3. Both sides of the medical aid card.

4. All documents and reports supplied by your treating provider

A driver`s license will not be accepted as identification.
No exceptions will be made on any of the above requirements.

Die volgende dokumente sal benodig word met opname.

1. Pasient se ID of geboortesertifikaat.

2. Hoof lid se ID.

3. Albei kante van die mediese fonds kaart.

4. Alle dokumente en verslae wat deur u behandelende verskaffer voorsien word.

'n Bestuurslisensie word nie as identifikasie aanvaar nie.

Geen uitsonderings sal op enige van bogenoemde vereiste gemaak word.